Dị hợm: "Chế" cả Quốc ca làm quảng cáo, mang quân phục ra diễn trò