Nhà không có điều kiện mua ván, lướt sóng tạm cái bàn ủi vợi :v