Trong khi nhiều người đang cắm mặt vào facebook...